skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HEEREMA & PALM BELASTINGADVISEURS

Heerema & Palm Belastingadviseurs is de handelsnaam van Heerema & Palm B.V.(K.v.K. Rotterdam 253870). De onderneming wordt hierna met H&P aangeduid.

Artikel 1 Algemeen

-1. Op alle door de opdrachtgever aan H&P verstrekte opdrachten en alle overige rechtsrelaties met H&P zijn vanaf 1 januari 2021 deze algemene voorwaarden van toepassing.

-2. Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze voorwaarden.

-3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts overeengekomen ten behoeve van H&P, maar ook ten behoeve van en inroepbaar door (a) de aandeelhouders en bestuurder(s) van H&P, (b) alle personen die voor H&P werkzaam zijn, en (c) personen die door H&P bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld zijn en/of voor wiens handelen of nalaten H&P aansprakelijk zou kunnen zijn. Zulks betreft een onherroepelijk derdenbeding om niet in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

Artikel 2 Opdracht

-1. Zowel mondeling als schriftelijk kan opdracht gegeven worden aan H&P voor het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten.

-2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door H&P. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstbedoelde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

-3. Bij een schriftelijke opdracht blijkt hetgeen is overeengekomen uit een afzonderlijke overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, van toepassing zijn.

-4. Bij een mondelinge opdracht blijkt de omvang van de opdracht uit de aantekening die daarvan door H&P wordt gemaakt en in het betreffende dossier wordt bewaard. Op een dergelijke opdracht zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

-5. Intrekking van een gegeven opdracht door opdrachtgever is op elk moment mogelijk, doch leidt tot een vergoedingsplicht van opdrachtgever overeenkomstig artikel 7 lid 2 van deze voorwaarden. Een doorlopende opdracht kan door elke partij worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand, zonder dat daarvoor buiten de vergoeding voor reeds verleende diensten en verrichte werkzaamheden additionele kosten verschuldigd zijn.

Artikel 3 Uitvoering

-1. H&P verbindt zich de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Waar nodig is het H&P toegestaan om derden in te schakelen namens en ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij dit anders is overeengekomen.

-2. H&P zal bij haar werkzaamheden uitgaan van de aan hen door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zonder gehouden te zijn deze te verifiëren. H&P zal zich bij haar werkzaamheden baseren op de wetgeving zoals die op het moment waarop een advies wordt gegeven of een werkzaamheid wordt verricht van toepassing is, dan wel als wetsvoorstel aanhangig is, alsmede op hetgeen op dat moment gepubliceerd is in vooraanstaande vakliteratuur.

H&P zal na beëindiging van de opdracht niet uit zichzelf aanvullend adviseren naar aanleiding van wijzigingen in wetgeving of jurisprudentie, ténzij de opdrachtgever daar schriftelijk expliciet opdracht toe heeft gegeven.

-3. De uitvoering wordt geacht te zijn beëindigd op de datum vermeld op de ter zake van de betreffende werkzaamheden of diensten uitgereikte declaratie.

-4. Indien de opdrachtgever niet, dan wel niet-tijdig, dan wel niet-volledig voldoet aan de uit de overeenkomst met H&P voortvloeiende verbintenissen, de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen daaronder begrepen, is H&P bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de opdracht terug te geven. H&P heeft dan, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, recht op de helft van het meerdere honorarium dat bij normale uitvoering van de opdracht door H&P had kunnen worden gedeclareerd.

-5. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft H&P, zonder dat hiervoor enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, het recht de opdracht terug te geven vanaf het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, door hem voorlopige surseance van betaling wordt gevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van H&P zekerheid te hebben gesteld voor de nakoming van de uit de door of namens hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen, of indien hij middels beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de voor de opdrachtgever uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen erkent als boedelschuld.

-6. Indien zich bij de opdrachtgever één der omstandigheden voordoet als in het vijfde lid van dit artikel omschreven, is hij verplicht H&P daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen 48 uur, middels aangetekend schrijven, in kennis te stellen.

Artikel 4 Klachten

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het

factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk

binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover

geklaagd wordt, dan wel binnen 60 dagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden of bekend behoorde te zijn met het gebrek, de fout of de tekortkoming, aan H&P kenbaar te zijn gemaakt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

-1. H&P is niet aansprakelijk voor vertraging en schade die voortvloeit uit niet tijdige ontvangst van gegevens of betalingen van de opdrachtgever noch voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen door of namens de opdrachtgever.

-2. Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, alsmede de opslag ervan door H&P, zijn voor risico van opdrachtgever.

-3. Indien een onjuiste uitvoering van een opdracht te wijten is aan schuld van H&P, is de opdrachtgever gehouden H&P in de gelegenheid te stellen de fouten te herstellen en de vertraging op te heffen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan H&P slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten veroorzaakt door grove schuld of opzet van H&P zelf of van personen belast met de leiding van H&P. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade, veroorzaakt door later blijkende onjuiste interpretatie van wetgeving, jurisprudentie of vakliteratuur.
-4. In het geval H&P, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1, 5.2 en 5.3, toch aansprakelijk/schadeplichtig mocht zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van H&P wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van H&P komt.

-5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 5.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door H&P in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 50.000.

-6. H&P is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden als bedoeld in artikel 3.1 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van H&P voor een tekortkoming van een derde is bovendien beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

-7. De opdrachtgever vrijwaart H&P alsmede de in artikel 1 lid 3 genoemde andere personen tegen aanspraken van derden in de gevallen waarin H&P haar schadeplichtigheid c.q. aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden heeft beperkt of uitgesloten.

– 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens H&P alsmede de in artikel 1 lid 3 genoemde andere personen, uit welke hoofde dan ook, vervallen na het verstrijken van één jaar nadat de schade waarvoor H&P aansprakelijk wordt gehouden zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 6  Vergoeding

-1. Voor zover niet anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden gedeclareerd op basis van het aantal bestede uren, waarbij rekening gehouden wordt met de aard, de omvang en het belang van de werkzaamheden. Reisuren kunnen eveneens in rekening worden gebracht. In afwijking hiervan kunnen vaste prijsafspraken worden overeengekomen. Het uurtarief varieert van € 190 tot € 240 excl. OB, prijspeil 2021. Voor medewerkers wordt een lager tarief berekend, afhankelijk van opleiding, leeftijd, ervaring en aard van de werkzaamheden.

Door H&P ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, in het bijzonder betaalde verschotten en betalingen voor door derden verrichte werkzaamheden, worden volledig aan de opdrachtgever doorberekend.

-2. Bij intrekking van een opdracht door de opdrachtgever, alsmede in situaties genoemd in artikel 3 lid 5, heeft H&P recht op volledige vergoeding voor de reeds verleende diensten en verrichte werkzaamheden, alsmede op maximaal de helft van het meerdere honorarium dat bij normale uitvoering van de opdracht tot het beëindigen daarvan door haar had kunnen worden gedeclareerd.

-3. Indien H&P dat noodzakelijk acht is het haar toegestaan van de opdrachtgever, ter waarborging van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem verstrekte opdracht, zekerheid te verlangen, al dan niet in de vorm van een voorschot.

-4. Declaratie vindt, afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden, plaats per maand, kwartaal of jaar, dan wel na het voltooien van de werkzaamheden.

Artikel 7 Betaling

-1. Betaling van de in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum op een door H&P aan te geven bankrekening, zonder enige aftrek of verrekening.

-2. Ingeval voor de opdrachtgever zich één der omstandigheden voordoet, genoemd in artikel 3 lid 5 van deze voorwaarden worden de in rekening gebrachte bedragen, in afwijking in zoverre van het eerste lid onmiddellijk opeisbaar.

-3. De opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling zonder ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd, te berekenen over het in die maand hoogst verschuldigde saldo en ingaande 15 dagen na de factuurdatum, terwijl de opdrachtgever daarnaast tevens verschuldigd is de gerechtelijke evenals buitengerechtelijke kosten, alsmede de kosten welke zijn verbonden aan de incasso van de vordering. De incassokosten van de totale vordering van H&P op een niet-particulier worden gesteld op 15% van de totale vordering met een minimum van € 150,- exclusief omzetbelasting. Bij incassering van dit bedrag wordt hetgeen in artikel 6:96 lid 2 sub c BW is bepaald in acht genomen.

-4. Ingeval van een opdracht door meerdere opdrachtgevers zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de declaratie.

Artikel 8 Bijzondere rechten en verplichtingen.

-1. De opdrachtgever is niet bevoegd de in het kader van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk ontvangen adviezen en/of notities, brieven,  berekeningen enz. zonder toestemming van H&P over te dragen aan derden of openbaar te maken, behoudens aan personen, bedrijven of instellingen ten behoeve waarvan deze werden gemaakt. Bij overtreding van het verbod gesteld in dit artikellid is de opdrachtgever een contractuele, direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding. Bij overtreding van het verbod op openbaarmaking is de opdrachtgever bovendien een contractuele, direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.

-2. H&P heeft het recht om zaken welke zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft te bewaren, totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

-3. Indien de opdrachtgever de bescheiden niet binnen één maand na beëindiging van de opdracht in ontvangst neemt, kunnen deze op kosten van de opdrachtgever worden geretourneerd. Alle niet-digitale dossierstukken worden na de wettelijke bewaarplicht van 7 jaren vernietigd.

-4. De opdrachtgever geeft aan H&P bij voorbaat toestemming zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een derde te doen overgaan indien dit plaats vindt in verband met de overdracht van zijn onderneming.

Artikel 9 Geheimhouding

H&P verbindt zich tot geheimhouding van alles wat in het uitvoeren van de werkzaamheden haar bekend wordt, behoudens voor zover zij door de opdrachtgever van deze verplichting is ontheven.

Artikel 10 Conversie

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijk(t)(en) te zijn en/of vernietigd worden, zullen de voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepaling of het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, moet worden geacht zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en andere rechtsrelaties waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Back To Top